O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne

Logowanie

Sekcja przeznaczona dla Akcjonariuszy. Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi ogłoszeniami, zaloguj się.

Dla Akcjonariuszy
Poniższa sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Akcjonariuszy ITeam SA.
Informacje ogólne
 • ITeam SA jest spółką akcyjną niepubliczną, nienotowaną na giełdzie.
 • Podstawowe informacje o firmie zebrane zostały na stronie Informacje o spółce.
 • Status spółki znajduje się do wglądu w siedzibie firmy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym zarejestrowana została Spółka.
 • Wszelkie ogłoszenia związane z obsługą akcjonariatu, w szczególności:
  • zawiadomienia o WZA wraz z:
   • porządkiem obrad,
   • projekty uchwał na WZA,
  • podjęte na WZA uchwały
  • zmiany wprowadzane w KRS (dotyczące kapitału zakładowego i przekształceń)
  • wezwania do dematerializacji akcji
  • sprawozdania finansowe i opinie biegłego
  będą przesyłane do Akcjonariuszy drogą elektroniczną, jak również publikowane będą na niniejszej stronie internetowej. Część informacji szczegółowych ze wspomnianych ogłoszeń (w szczególności załączniki do ogłoszeń) może być dostępna po uprzednim zalogowaniu Akcjonariusza do strony.
Obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy (RODO)

Dane akcjonariuszy przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z obsługą Rejestru akcji (Księgi Akcji) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko Akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych znajdują się na stronie Polityka prywatności

Ogłoszenia i zawiadomienia
Wezwanie do złożenia akcji w Spółce w związku z dematerializacją akcji (1)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako "Ustawa", ITeam Spółka Akcyjna (dalej jako: "Spółka"), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 5 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki: ITeam SA, pl. Solny 16, 50-062 Wrocław, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.