O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne
Polityka prywatności
Tekst zamieszczony poniżej opisuje rodzaje informacji o użytkownikach, gromadzonych w naszym serwisie internetowym, oraz o celach ich wykorzystywania i sposobach ochrony.
Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach.
Anonimowej wędrówki po serwisie nie dotyczy wyłącznie część poświęcona naszym Klientom - narzędzia i systemy ułatwiające współpracę dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych w witrynie osób i podmiotów.

Dane osobowe

Ze strony można korzystać bez udostępniania jakichkolwiek, prywatnych informacji. Jednakże w przypadku woli otrzymania szczegółowych informacji na temat naszej oferty lub aplikować do pracy u nas, możemy poprosić o udostępnienie nam różnego rodzaju informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi danego żądania. Pytania takie będą występowały najczęściej w formularzach pozwalających nawiązać dialog z naszymi specjalistami.

Informacje podane przez Państwo w sposób jawny na stronie będziemy gromadzić po to, aby:

 • móc odpowiadać na zadane pytania oraz służyć naszą wiedzą i radą,
 • reagować na prośby, sugestie i uwagi,
 • wysyłać zamówione informacje,
 • dostosowywać ofertę ITeam SA do potrzeb Klientów,
 • podnosić jakość świadczonych usług,
 • zapewnić kompleksową obsługę zarówno na naszych dotychczasowych i przyszłych Klientów, jak i Współpracowników,
 • móc skontaktować się w razie problemów z realizacją zamówienia lub koniecznością uszczegółowienia zlecenia,
 • personalizować przeglądane strony w naszym serwisie w zależności od posiadanych uprawnień,
 • weryfikować uprawnienia do korzystania z dodatkowych serwisów,
 • informować o możliwościach podjęcia pracy w ITeam SA.

Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień obowiązującego prawa, ustaw i wytycznych (krajowych i pochodzących z Unii Europejskiej) związanych z ochroną danych osobowych (w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r - tzw. RODO).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ITeam SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-062 Wrocław, pl. Solny 16), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090650, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • w przypadku kontaktu w sprawie pracy lub odbycia praktyk:
   • obsługa procesu rekrutacji i selekcji,
   • zatrudnianie wybranych kandydatów do pracy,
   • obsługa procesu związanego z odbyciem praktyk lub stażu;
  • w przypadku obsługi Akcjonariuszy spółki ITeam SA:
   • obsługą osób fizycznych posiadających akcje spółki,
   • wysyłka zawiadomień dla Akcjonariuszy (np. związanych ze zmianami w firmie lub wydarzeniami związanymi z obsługą akcjonariatu);
  • w pozostałych przypadkach (w zależności od typu zgłoszenia) – w celu:
   • obsługi przesłanego zapytania lub zamówienia,
   • przekazania informacji o firmie, jej usługach i produktach,
   • przygotowywania i przesyłania propozycji handlowych i ofert związanych z przesłanym zapytaniem,
   • przygotowywania umów i innych opracowań tego typu,
   • dokonywania obsługi księgowo - rozliczeniowej;
 • Przetwarzanie w/w danych odbywa się:
  • w przypadku Akcjonariuszy spółki ITeam SA:
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statutem Spółki)
    oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
   • podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości egzekucji praw Akcjonariusza przez osobę, której dane dotyczą);
  • w pozostałych przypadkach:
   • na podstawie Państwa zgody;
 • Niektóre usługi dostępne w witrynie ITeam SA i oferowane przez Spółkę mogą być świadczone we współpracy z inną spółką.
  Jeśli zajdzie konieczność realizacji takiej usługi zastrzegamy sobie możliwość przekazania zebranych przez informacji (w tym danych osobowych) współpracującej spółce, ale wyłącznie w zakresie potrzebnym do realizacji zleconych usług i z zachowaniem zasad respektowanych w Spółce. ITeam SA podejmuje przy tym odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, aby osoby trzecie - dostawcy usług, zostali zobowiązani do ochrony danych osobowych, m.in. zawierając z nimi stosowne umowy (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
  Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ITeam – w przypadku takiej konieczności - mogą być niżej wymieniene grupy:
  • kontrahenci świadczący usługi księgowe,
  • podmioty świadczące usługi kurierskie,
  • kontrahenci świadczący usługi w zakresie obsługi prawnej,
  • kontrahenci świadczący usługi doradztwa personalnego (wyłącznie w przypadku obsługi procesu rekrutacji i selekcji),
  • kontrahenci świadczący usługi maklerskie (wyłącznie w przypadku obsługi akcjonariatu - prowadzenie rejestru akcjonariuszy),
  • pozostali Akcjonariusze Spółki (wyłącznie w przypadku obsługi akcjonariatu);
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  • w przypadku kontaktu w sprawie pracy lub odbycia praktyk
   • przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, chyba że w przekazanej przez Państwo zgodzie na przetwarzanie danych wskazano inny okres (m.in. dla celów udziału w przyszłych, organizowanych przez ITeam rekrutacjach); w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania tego celu przetwarzania danych;
  • w pozostałych przypadkach
   • do czasu, gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie przez Państwo osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości ich przetwarzania i świadczenia usług związanych z obsługą Państwa zgłoszenia.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Łącza do stron zewnętrznych

Strona internetowa ITeam SA może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych - zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje, prezentowane na takich stronach, ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.

Zabezpieczenia

Witryna "iteam.pl" zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników ITeam SA Nad dostępem do informacji czuwa zaawansowany system zarządzania uprawnieniami, co w połączeniu z szyfrowaniem wybranych danych w bazie danych chroni przed uzyskaniem dostępu do nich nieuprawnionym osobom. Informacje przesyłane przez Sieć są szyfrowane za pośrednictwem 128 bitowego protokołu SSL, co zabezpiecza je przed możliwością podsłuchu.

Logi systemowe

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych (związanych z administracją naszymi stronami, pracą serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa). Mogą także posłużyć do wykonywania analiz ruchu w serwisie (statystyki odwiedzin). Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Internautów korzystających z serwisu ITeam SA.

Cookies

Po to, by lepiej realizować nasze usługi zawarte na stronie internetowej, możemy w niektórych sytuacjach przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielki plik tekstowy (nazywany "cookie"). Plik ten będzie przechowywany w komputerze i wykorzystywany do zadań administracyjnych (np. do pamiętania ustawień Użytkownika). Nie będzie on zawierał żadnych danych osobowych, uwierzytelniających ani danych adresowych (w tym adresu e-mail), które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika, kontakt z nim lub podszycie się pod niego.

Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Wyłączenie "cookies" zwykle nie zabrania z korzystania z naszych serwisów, jednak może je utrudnić i sprawić, że nawigacja po witrynie będzie utrudniona i bardziej uciążliwa.

Serwis ITeam SA wykorzystuje 2 rodzaje plików "cookie":

 • cookie sesyjne ["session cookies"] - plik tymczasowy, który przechowywany jest w pamięci komputera i usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki;
 • cookie trwałe ["persistent cookie"] - przechowywane na dysku twardym komputera. Można je usunąć z poziomu przeglądarki (np. w Internet Explorerze wybierając Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Usuń pliki cookie).
Noty prawne

Zawartość domeny jest własnością Spółki ITeam SA. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach internetowej domeny tej Spółki jest zabroniona. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ITeam SA pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ITeam SA. Jakakolwiek część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ITeam SA (zwłaszcza w celach komercyjnych). Staramy się na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednakże biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w publikowaniu informacji lub przypadkowe pominięcie konieczności ich aktualizacji nie możemy wziąć pełnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność prezentowanych informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik.
ITeam SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu znajdującego się w domenie `iteam.pl`. Zakazuje się również udostępniania identyfikatorów i haseł dostępu do serwisu postronnym osobom.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z witryny internetowej ITeam SA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez ITeam S.A. danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.

Kontakt z Spółką ITeam SA w sprawach zasad poufności

Jest dla nas bardzo ważne poznanie Państwa uwag i opinii na temat naszego serwisu i zasad poufności prezentowanych na bieżącej stronie. Jeśli będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem . Zapewniamy, że czytamy uważnie każdą nadesłaną wiadomość. Staramy się również w miarę możliwości odpowiadać na skierowane do nas e-maile.