O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne

Logowanie

Sekcja przeznaczona dla Akcjonariuszy. Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi ogłoszeniami, zaloguj się.

Dla Akcjonariuszy
Poniższa sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Akcjonariuszy ITeam SA.
Informacje ogólne
 • ITeam SA jest spółką akcyjną niepubliczną, nienotowaną na giełdzie.
 • Podstawowe informacje o firmie zebrane zostały na stronie Informacje o spółce.
 • Status spółki znajduje się do wglądu w siedzibie firmy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym zarejestrowana została Spółka.
 • Wszelkie ogłoszenia związane z obsługą akcjonariatu, w szczególności:
  • zawiadomienia o WZA wraz z:
   • porządkiem obrad,
   • projekty uchwał na WZA,
  • podjęte na WZA uchwały
  • zmiany wprowadzane w KRS (dotyczące kapitału zakładowego i przekształceń)
  • wezwania do dematerializacji akcji
  • sprawozdania finansowe i opinie biegłego
  będą przesyłane do Akcjonariuszy drogą elektroniczną, jak również publikowane będą na niniejszej stronie internetowej. Część informacji szczegółowych ze wspomnianych ogłoszeń (w szczególności załączniki do ogłoszeń) może być dostępna po uprzednim zalogowaniu Akcjonariusza do strony.
Obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy (RODO)

Dane akcjonariuszy przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z obsługą Rejestru akcji (Księgi Akcji) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko Akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych znajdują się na stronie Polityka prywatności

Ogłoszenia i zawiadomienia
Dematerializacja akcji - zmiana harmonogramu
Informacje o zmianie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - zwana potocznie Tarczą 3.0 – nowelizuje przepisy wprowadzające obligatoryjną dematerializację akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Przepisy Tarczy 3.0 stanowią, że:

 • Maksymalny termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 września 2020 r. Ten sam dzień wskazany został również jako najpóźniejszy termin zawarcia umowy z wybranym przez WZA podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., a nie z dniem 1 stycznia 2021 r. - jak planowano dotychczas. Do dnia 1 marca 2021 r. stosować się będzie zatem odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.
Nowy harmonogram

Aktualnie harmonogram pozostałej części procesu obligatoryjnej dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

 • do 2020.09.30 - zgromadzenie ofert podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy, wybór podmiotu (i jego zatwierdzenie na WZA) oraz podpisanie z nim umowy
 • 2020.09.30 - maksymalny termin na pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce
 • 2020.09.30 - 2021.01.30 - kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce (z odstępem min 2 tygodnie a max 1 miesiąc pomiedzy kolejnymi wezwaniami)
 • do 2021.02.28 - kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę
 • 2021.03.01 - utworzenie rejestru akcjonariuszy i utrata ważności dokumentów akcji; od tej daty ważne będą wyłącznie akcje zarejestrowane w rejestrze