O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne

Logowanie

Sekcja przeznaczona dla Akcjonariuszy. Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi ogłoszeniami, zaloguj się.

Dla Akcjonariuszy
Poniższa sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Akcjonariuszy ITeam SA.
Informacje ogólne
 • ITeam SA jest spółką akcyjną niepubliczną, nienotowaną na giełdzie.
 • Podstawowe informacje o firmie zebrane zostały na stronie Informacje o spółce.
 • Status spółki znajduje się do wglądu w siedzibie firmy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym zarejestrowana została Spółka.
 • Wszelkie ogłoszenia związane z obsługą akcjonariatu, w szczególności:
  • zawiadomienia o WZA wraz z:
   • porządkiem obrad,
   • projekty uchwał na WZA,
  • podjęte na WZA uchwały
  • zmiany wprowadzane w KRS (dotyczące kapitału zakładowego i przekształceń)
  • wezwania do dematerializacji akcji
  • sprawozdania finansowe i opinie biegłego
  będą przesyłane do Akcjonariuszy drogą elektroniczną, jak również publikowane będą na niniejszej stronie internetowej. Część informacji szczegółowych ze wspomnianych ogłoszeń (w szczególności załączniki do ogłoszeń) może być dostępna po uprzednim zalogowaniu Akcjonariusza do strony.
Obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy (RODO)

Dane akcjonariuszy przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z obsługą Rejestru akcji (Księgi Akcji) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko Akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych znajdują się na stronie Polityka prywatności

Ogłoszenia i zawiadomienia
Zawiadomienie o WZA (2020.06.25)
W dniu 2020.06.25 o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lTeam Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:
 1. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok obrotowy 2019,
 2. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019,
 3. podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019,
 4. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019,
 5. podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiay statutu spółki poprzez wprowadzenie w § 30 (w części V „Postanowienia końcowe”) ust 3 o następującej treści:
  „3. Spółka nie będzie powierzała pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (w tym również w zakresie wypłaty dywidend) podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798).”
 7. podjęcie uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem rejestru Akcjonariuszy oraz ustaleniem sposobu komunikacji z Akcjonariuszami w zakresie informacji przeznaczonych dla Akcjonariuszy,
 8. zamknięcie zgromadzenia

UWAGA:
Jeśli jesteś Akcjonariuszem firmy zaloguj się, by zobaczyć dodatkowe artykuły z informacjami szczegółowymi związanymi z WZA, o którym mówi niniejsze zawiadomienie.