O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne

Logowanie

Sekcja przeznaczona dla Akcjonariuszy. Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi ogłoszeniami, zaloguj się.

Dla Akcjonariuszy
Poniższa sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Akcjonariuszy ITeam SA.
Informacje ogólne
 • ITeam SA jest spółką akcyjną niepubliczną, nienotowaną na giełdzie.
 • Podstawowe informacje o firmie zebrane zostały na stronie Informacje o spółce.
 • Status spółki znajduje się do wglądu w siedzibie firmy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym zarejestrowana została Spółka.
 • Wszelkie ogłoszenia związane z obsługą akcjonariatu, w szczególności:
  • zawiadomienia o WZA wraz z:
   • porządkiem obrad,
   • projekty uchwał na WZA,
  • podjęte na WZA uchwały
  • zmiany wprowadzane w KRS (dotyczące kapitału zakładowego i przekształceń)
  • wezwania do dematerializacji akcji
  • sprawozdania finansowe i opinie biegłego
  będą przesyłane do Akcjonariuszy drogą elektroniczną, jak również publikowane będą na niniejszej stronie internetowej. Część informacji szczegółowych ze wspomnianych ogłoszeń (w szczególności załączniki do ogłoszeń) może być dostępna po uprzednim zalogowaniu Akcjonariusza do strony.
Obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy (RODO)

Dane akcjonariuszy przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z obsługą Rejestru akcji (Księgi Akcji) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko Akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych znajdują się na stronie Polityka prywatności

Ogłoszenia i zawiadomienia
Dematerializacja akcji
Informacje ogólne

W dniu 1 stycznia 2020 roku częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1798).

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest obowiązkowa dematerializacja akcji, w efekcie której 1 stycznia 2021 r. wszystkie dokumenty akcji niepublicznych spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych stracą swoją ważność. Z obrotu prawnego wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej - nastąpi zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych zapisem w systemie teleinformatycznym. Akcjonariuszami będą zatem wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski) lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Przebieg dematerializacji

Proces dematerializacji akcji odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 2020.01.01 - obowiązek posiadania strony internetowej do obsługi akcjonariuszy; w przypadku ITeam SA informacje te prezentowane są w aktualnie przeglądanej sekcji "Dla akcjonariuszy"
 • 2020.01.01 - 2020.06.30 - zgromadzenie ofert podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy, wybór podmiotu (i jego zatwierdzenie na WZA) oraz podpisanie z nim umowy
 • 2020.06.30 - maksymalny termin na pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce
 • 2020.06.30 - 2020.10.31 - kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce
 • 2020.06.30 - 2020.12.31 - kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę
 • 2021.01.01 - utworzenie rejestru akcjonariuszy i utrata ważności dokumentów akcji; od tej daty ważne będą wyłącznie akcje zarejestrowane w rejestrze

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.